"Pole elektromagnetyczne"

 Ćwiczenia

 

 

Materialy dodatkowe


Na ćwiczenia nr 2 wystarczą materiały z wykładów :)

Rownania Maxwella - FDTD
1D, oraz 3D

 


Zaliczenie ćwiczeń - warunki:


Na 4 oraz ostatnich (7 lub 8) zajęciach odbędą się sprawdziany wiadomości. Z każdego można uzyskać 10 punktów. Dodatkowo za udział w zajęciach 0-1pkt. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 10 pktów.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianach jest równoznaczna uzyskaniu 0 punktów.
Nieobecność na więcęj niż 33% zajęć zgodnie z regulaminem skutkuje niezaliczeniem zajęć.


Zestaw obowiązujących zagadnień na kolokwium nr 2:

1) obliczanie pola magnetycznego oraz prądu na podstawie pole elektryczne w różnych układach współrzędnych(na podstawie zadania gdzie obliczaliśmy prąd na powierzchni walca)
Geometria Optyczna:
2) interpretacja kaustyk i zastosowanie odpowiednich wzorów
3) obliczanie pola elektrycznego w zadanym punkcie na podstawie pola w innym punkcie
4) okreslanie granic występowania fali padającej i odbitej
5) obliczanie calkowitego pola dla odbicia od powierzchni klina lub walca
6) Obliczanie prądu na powierzchni walca i klina oraz SW.
7) obliczanie pól dalekichLaboratorium

 

Do zaliczenia laboratorium PE wymagane jest: oddanie wszystkich sprawozdań oraz uzyskanie co najmniej 50% punktów. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Punkty przyznawane sa:
50% - test końcowy
50% - efekt pracy na zajęciach:

 

Polecenie do 1 ćwiczenia

część 1 (lab 1)- nalezy przygotowac na 10.04.2006:
część 2 (lab 1)- nalezy przygotowac na 24.04.2006:

Polecenie do 2 ćwiczenia (lab 2)- nalezy przygotowac na 08.05.2006:

Polecenie do 3 ćwiczenia (lab 3)- nalezy przygotowac na ?:

Polecenie do 4 ćwiczenia (lab 4)- nalezy przygotowac na ?: