BOJAŹŃ BOŻA I ŚWIĘTOŚĆ

W Biblii słowo bojaźń (gr. foboV , deoV ) ma następujące znaczenia: strach, postrach, bojaźń, lęk, przerażenie, trwoga, szacunek, poważanie, cześć (wyraźnie widoczne dwojakie znaczenie). W niektórych miejscach Biblia mówi, że nie należy bać się Boga, natomiast w innych mówi, że musimy przystępować do Niego z bojaźnią i ze drżeniem. Aby pokazać różnicę między tymi dwoma znaczeniami, przywołamy do umysłu obraz Boga jako Ojca. Normalny ojciec nie chce, aby dzieci się go bały, lecz pragnie aby przychodziły do niego z ufnością. Kiedy Biblia mówi, że nie mamy bać się Boga to właśnie w tym znaczeniu. Od dzieci wymaga się jednocześnie szacunku w stosunku do rodziców. Chrześcijanie jako dzieci Boga również powinni mieć do Niego szacunek, pamiętając kim On jest (bojaźń jako szacunek). Przykładem godnym naśladowania jest dla nas Mojżesz o którym Biblia mówi, że był najskromniejszym człowiekiem na ziemi, a mimo to całe życie chodził w bojaźni Bożej. Z bojaźnią idzie w parze świętość. Nie można być świętym bez bojaźni. Wynika to z faktu, że ktoś kto nie ma szacunku do Boga nie ma też szacunku do Jego świętego prawa, więc nie próbuje żyć zgodnie z wolą Bożą, co w rezultacie wyklucza jego uświęcenie. Jednocześnie nikt, kto żyje w zdrowej bojaźni przed Bogiem, nie będzie lekceważył konieczności wzrastania w świętości. Powyższe stwierdzenie ma ukazać, że nie można rozpatrywać kwestii bojaźni bez kontekstu świętości.

Poniżej zostały pokazane przykłady z Biblii mówiące o tym, że możemy bez bojaźni przystępować do Boga. Należy zwrócić uwagę na to, że przystęp który mamy do Boga nie wynika z naszych zasług, lecz jest bezinteresownym darem Boga, wynikającym z Jego łaski względem nas. W (2 Tym 1.5 - 9) oraz (1 Jana 4,17 - 19) bojaźń ukazana jest (w znaczeniu strachu) jako coś przeciwnego do mocy oraz miłości.

Ewangelia św. Łukasza : 1,73 - 1,75

73.I na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam,

74.Wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu

75.W świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.

List do Rzymian : 5,1 - 5,2

1.Usprawiedliwieni też z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

2.Dzięki, któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

List do Rzymian : 8,14 - 8,17

14.Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.

15.Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba ,Ojcze!

16.Ten to Ducha świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.

17.A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.

List do Efezjan : 2,15 - 2,22

15.On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka

16.I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;

17.I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko.

18.Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.

19.Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga,

20.Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus,

21.Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu,

22.Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.

List do Efezjan : 3,11 - 3,12

11.Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,

12.W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.

2 List do Tymoteusza : 1,5 - 1,9

5.Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje.

6.Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich.

7.Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości.

8.Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga,

9.Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami,

1 List Jana : 4,17 - 4,19

17.W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.

18.W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.

19.Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów mówiących o tym, że mamy mieć szacunek (bojaźń) do Boga.

Ewangelia św. Marka : 5,25 - 5,34

25.A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok

26.I dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło,

27.Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego,

28.Bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona.

29.I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości.

30.A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich?

31.Na to rzekli mu uczniowie jego: Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz: Kto się mnie dotknął?

32.I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła.

33.Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę.

34.A On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej.

Ewangelia św. Łukasza : 3,16

16.Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

Dzieje Apostolskie : 9,31

31.Tymczasem kościół, budując się i żyjąc w bojaźni Pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii, i wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się.

Dzieje Apostolskie : 10,21 - 10,23

21.Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł: Jestem tym, którego szukacie; co za przyczyna sprowadziła was tutaj?

22.A oni rzekli: Setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia.

23.Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu.

2 List do Koryntian : 5,10 - 5,11

10.Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.

11.Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi; a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne.

2 List do Koryntian : 7,1

1.Mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej.

List do Efezjan : 5,16 - 5,21

16.Wykorzystując czas, gdyż dni są złe.

17.Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.

18.I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha,

19.Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu,

20.Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

21.Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.

List do Efezjan : 6,5

5.Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak i Chrystusowi,

List do Filipian : 2,12

12.Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność bądźcie posłuszni; z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie.

List do Hebrajczyków : 12,26 - 12,29

26.Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.

27.Słowa: Jeszcze raz  wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można.

28.Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią.

29.Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.

1 List Piotra : 1,15 - 1,19

15.Lecz za przykładem Świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym,

16.Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.

17.A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego.

18.Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego,

19.Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.

Objawienie : 14,6 - 14,7

6.I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:

7.Bójcie się Boga i oddawajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Można pokazać, że ludzie należący do tego świata, nie znający (gr. oida jako żyć w przyjaźni z kimś) Boga, nie mają bojaźni (szacunku) przed Bogiem, ale mają bojaźń (strach) w stosunku do Niego. Goliat urągając Dawidowi, urągał samemu Bogu. Mieszkańcy Kanaanu wiedzieli dokładnie kim jest Bóg, a mimo to nie oddali mu chwały. Jednocześnie drżeli jednak przed Jego mocą uwidaczniającą się w marszu oddziałów Jozuego. My mamy być dokładnym przeciwieństwem ludzi świata (wcześniejsze przykłady). Mamy mieć szacunek natomiast nie powinniśmy mieć strachu.

Księga Jozuego : 2,8 - 2,11

8.Wywiadowcy tymczasem jeszcze nie zasnęli, gdy Rachab weszła do nich na dach

9.I tak do nich powiedziała: Wiem, że Pan dał wam ten kraj, gdyż postrach wasz padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami.

10.Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sichonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą.

11.Na wieść o tym zatrwożyło się serce nasze i zabrakło nam odwagi wobec was, ponieważ Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi.

1 Księga Samuela : 17,42 - 17,49

42.Gdy Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim dlatego, że był młodzieńcem, i to rudym, o pięknym wyglądzie.

43.I rzekł Filistyn do Dawida: Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złorzeczył Filistyn Dawidowi [przyzywając na pomoc] swoich bogów.

44.Filistyn zawołał do Dawida: Zbliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom.

45.Dawid odrzekł Filistynowi: Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś.

46.Dziś właśnie odda cię Pan w moją rękę, pokonam cię i utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom: niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu.

47.Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce.

48.I oto, gdy wstał Filistyn, szedł i zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi, Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistyna.

49.Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię.

List do Rzymian : 3,9 - 3,20

9.Cóż więc? Przewyższamy ich? Wcale nie! Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu,

10.Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego,

11.Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;

12.Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz ani jednego.

13.Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami;

14.Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości;

15.Nogi ich są skore do rozlewu krwi,

16.Spustoszenie i nędza na ich drogach,

17.A drogi pokoju nie poznali.

18.Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.

19.A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem, zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu.

20.Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.

Powyżej pokazano różnice między bojaźnią w sensie strachu oraz szacunku. O ile pojęcie strachu potrafimy sobie dość dobrze wyobrazić, to musimy zastanowić się, na czym powinna polegać nasza bojaźń, rozumiana jako szacunek. Ponieważ pojęcie to samo w sobie jest dość ogólne, więc należy pokazać różne aspekty, które powinny cechować postawę człowieka, żyjącego w bojaźni Bożej. Pierwszą, najistotniejszą kwestią jest posłuszeństwo Bogu związane z naśladowaniem Go. Oznacza to konieczność pełnienia wyłącznie Jego woli. Słowo Boże wielokrotnie nawołuje do naśladowania i posłuszeństwa Bogu. Biblia mówi, że brak posłuszeństwa jest takim samym grzechem jak bałwochwalstwo, co jasno pokazuje, że posłuszeństwa nie możemy przypisywać sobie jako zasługi. Poniższe przykłady wzywają do naśladowania Pana:

Księga Kapłańska : 19,32

32.Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Pan!

Księga Powtórzonego Prawa : 31,12

12.Zbierz cały naród: mężczyzn, kobiety i dzieci, i cudzoziemców, którzy są w twoich murach, aby słuchając uczyli się bać Pana, Boga waszego, i przestrzegać pilnie wszystkich słów tego Prawa.

1 Księga Samuela : 15,22 - 15,23

22.Samuel odrzekł: Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość - od tłuszczu baranów.

23.Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla.

2 Księga Kronik : 19,9

9.I taki rozkaz im dał: Tak macie postępować: w bojaźni Pańskiej, w prawdzie i w szczerości serca.

Ewangelia św. Mateusza : 16,24

24.Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich : Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.

1 List Jana : 2,3 - 2,6

3.A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.

4.Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.

5.Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.

6.Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.

Ewangelia św. Mateusza : 5,48

48.Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.

Ewangelia św. Łukasza : 6,36

36.Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.

Ewangelia św. Jana : 13,34 - 13,35

34.Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.

35.Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

Ewangelia św. Jana : 15,12

12.Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

1 List do Koryntian : 11,1

1.Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.

List do Efezjan : 5,1 - 5,5

1.Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane,

2.I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.

3.A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym,

4.Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie.

5.Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik ani nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym.

List do Kolosan : 4,12

12.Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą.

List Jakuba : 1,22 - 1,25

22.A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.

23.Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;

24.Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest.

25.Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.

1 List Piotra : 1,14 - 1,16

14.Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej,

15.Lecz za przykładem Świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym,

16.Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.

Musimy zastanowić się, co w związku z tym jest wolą Bożą? W czym mamy Boga naśladowaź? Odpowiedź jest jednocześnie prosta jak i złożona. Prosta dlatego, że Bóg zawarł swoją wolę w swoim Słowie, które jest dość proste do zrozumienia (przynajmniej w kwestiach zasadniczych). Powoduje to, że chcąc poznać wolę Bożą, należy czytać Biblię. Sprawa staje się złożona w momencie gdy przychodzi do realizacji, tego co Bóg od nas pragnie. Tutaj jedynym wyjściem jest mocne uchwycenie się Pana, nieustanna modlitwa połączona z czujnością. Musimy sobie zdać z tego mocno sprawę. Przykłady tego czego pragnie od nas Bóg częściowo zawarte są w wersetach przedstawionych powyżej (kiedy jesteśmy wezwani do naśladownictwa w konkretnych rzeczach) oraz dodatkowo w wersetach poniżej.

Ewangelia św. Łukasza : 12,35 - 12,36

35.Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone.

36.Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka.

List do Rzymian : 6,11 - 6,14

11.Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

12.Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego,

13.I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości.

14.Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.

List do Rzymian : 12,1 - 12,2

1.Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.

2.A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.

List do Rzymian : 12,16

16.Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych.

List do Rzymian : 15,5

5.A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa.

List do Rzymian : 16,17

17.A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich.

1 List do Koryntian : 1,10

10.A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.

1 List do Koryntian : 5,9 - 5,11

9.Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami;

10.Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata.

11.Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali.

1 List do Koryntian : 10,7

7.Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali aby się bawić.

1 List do Koryntian : 14,20

20.Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali.

2 List do Koryntian : 13,11

11.W końcu, bracia, bądźcie zdrowi; doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg, miłości i pokoju będzie z wami.

List do Efezjan : 4,32

32.Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

List do Filipian : 2,2 - 2,3

2.Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością.

3.I nie czyniąc nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie.

List do Filipian : 2,14 - 2,15

14.Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania,

15.Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie,

List do Kolosan : 1,9 - 1,11

9.Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu,

10.Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga,

11.Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością

1 List do Tesaloniczan : 2,11 - 2,12

11.Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje,

12.Napominaliśmy i zachęcali, i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego Królestwa i chwały.

1 List Piotra : 2,9 - 2,10

9.Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;

10.Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.

Zwróćmy uwagę, że powyższe wersety nazywają nas królewskim kapłaństwem, ludem nabytym, świętym. Powinno być to dla nas wezwaniem do tego, aby starać się prowadzić życie zgodne z naszym powołaniem. Biblia wielokrotnie mówi, że ci którzy szukają Boga całym swoim sercem są przez Niego błogosławieni, natomiast ci którzy nie starają się kroczyć Bożymi ścieżkami są przez Niego odrzucani. Poniżej podane zostały przykładowe wersety z Biblii, które obrazują tę prawdę. Pokazują one jakich błogosławieństw należy się spodziewać “w zamian" za przestrzeganie Bożych praw i życie w bojaźni.

Księga Powtórzonego Prawa : 6,24 - 6,25

24.Wtedy rozkazał nam Pan wykonywać wszystkie te prawa, bać się Pana, Boga naszego, aby zawsze dobrze nam się wiodło i aby nas zachował przy życiu, jak to dziś czyni.

25.Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana, Boga naszego, jak nam rozkazał.

Księga Powtórzonego Prawa : 8,6 - 8,7

6.Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim.

7.Albowiem Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze -

2 Księga Kronik : 14,6

6.Rzekł więc do mieszkańców Judy: Odbudujmy te miasta i otoczmy murem, [opatrzmy] wieżami, bramami, zaworami, dopóki jeszcze kraj jest w naszym władaniu. Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, On także szukał nas i udzielił nam zewsząd pokoju. Budowali zatem i powodziło się im.

2 Księga Kronik : 26,5 - 26,8

5.Dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni Bożej, szukał on Pana, a jak długo szukał Pana, Bóg mu szczęścił.

6.Wyruszył wówczas, by walczyć z Filistynami. Zrobił wyłomy w murach Gat, Jabne i Aszdodu, a odbudował miasta w okolicy Aszdodu i w kraju Filistynów.

7.Wspomagał go Bóg przeciwko Filistynom i przeciwko Arabom, mieszkającym w Gur-Baal, i przeciwko Meunitom.

8.Także i Ammonici płacili daninę Ozjaszowi. Sława jego imienia doszła aż do wejścia do Egiptu, bo stał się on bardzo potężny.

Księga Joba : 28,28

28.A do człowieka powiedział: Bojaźń Boża - zaiste mądrością, roztropnością zaś - zła unikanie.

Księga Psalmów : 25,12 - 25,15

12.Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.

13.Będzie on przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie ziemię.

14.Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im swoje przymierze.

15.Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła.

Księga Psalmów : 31,20 - 31,21

20.Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie, i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich.

21.Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności od spisku mężów, w swoim namiocie ich kryjesz przed sporem języków.

Księga Psalmów : 33,18 - 33,19

18.Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce,

19.Aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.

Księga Psalmów : 34,5

5.Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi.

Księga Psalmów : 34,8

8.Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.

Księga Psalmów : 34,11

11.Możni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

Księga Psalmów : 61,6

6.Bo Ty, o Boże, wysłuchujesz mych ślubów i wypełniasz życzenia tych, co się boją Twojego imienia.

Księga Psalmów : 103,13

13.Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.

Księga Psalmów : 111,10

10.Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.

Księga Psalmów : 147,11

11.Podobają się Panu ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski.

Księga Przysłów : 1,7

7.Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.

Księga Przysłów : 14,26 - 14,27

26.W bojaźni Pana jest pewna nadzieja, dla synów swoich jest On ucieczką.

27.Źródłem życia jest bojaźń Pańska, by sideł śmierci uniknąć.

Księga Przysłów : 15,16

16.Lepiej mieć mało - z bojaźnią Pańską, niż z niepokojem - wielkie bogactwo.

Księga Przysłów : 16,6

6.Miłość i wierność gładzą winę, bojaźń Pańska ze złych dróg sprowadza.

Księga Przysłów : 19,23

23.Bojaźń Pańska prowadzi do życia: klęska nawiedzi tego, kto lubi spać długo.

Księga Przysłów : 22,4

4.Owocem pokory jest bojaźń Pańska, bogactwo, szacunek i życie.

Księga Syracha : 1,11 - 1,14

11.Bojaźń Pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia.

12.Bojaźń Pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie.

13.Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony.

14.Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, i dla tych, którzy są Mu wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki.

Lamentacje Jeremiasza : 3,25

25.Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka.

Księga Amosa : 5,14

14.Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie.

Co czeka tych, którzy nie boją się Pana i nie chcą kroczyć Jego drogami? Jak spojrzeć na Biblię bardzo ogólnie, to na przykładzie Izraela można się wiele nauczyć w tej kwestii.

Księga Powtórzonego Prawa : 28,58 - 28,59

58.Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego,

59.Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami.

1 Księga Kronik : 28,9

9.A ty, synu mój, Salomonie, znaj Boga twego ojca i służ Mu sercem doskonałym i duszą ochotną, bo Pan przenika wszystkie serca i zgłębia wszystkie tajniki myśli. Jeśli będziesz Go szukał, On pozwoli ci siebie znaleźć, ale jeśli Go opuścisz, odrzuci cię na zawsze.

Księga Psalmów : 2,10 - 2,12

10.A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi!

11.Służcie Panu z bojaźnią

12.I Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.

Księga Jeremiasza : 10,21

21.Tak, pasterze okazali się nierozumni, nie szukali Pana, dlatego się im nie poszczęściło, a cała ich trzoda uległa rozproszeniu.

Księga Amosa : 5,6

6.Szukajcie Pana, a żyć będziecie! Gdyż inaczej jak ogień nawiedzi On dom Józefa i strawi go. Nikt nie będzie mógł zagasić ognia w Betel.