POTRZEBA CZUJNOŚCI

Bóg w wielu miejscach Biblii mówi na temat konieczności bycia czujnym. Kwestia czujności jest poruszana w kilku bardzo istotnych aspektach, które przeanalizujemy:

1. Konieczność bycia czujnym, aby nie ulec diabłu.

2. Konieczność bycia czujnym, aby nie zaskoczył nas Dzień Pański.

3. Konieczność bycia czujnym, aby słyszeć głos Pana wtedy, gdy do nas przemówi.

4. Konieczność bycia czujnym na potrzeby i problemy braci w wierze (również problem odpowiedzialności wzajemnej).

1. ABY NIE ULEC DIABŁU

Gdy jest wojna to szaleństwem jest nie zważać na to co robi przeciwnik. Problem polega na tym, że przeciwnik, z którym my mamy do czynienia jest bardzo przebiegły i nieustannie stara się ukryć swoją działalność, a my jesteśmy często na tyle nierozważni, że dajemy się wciągnąć w te zasadzki, zapominając o nim.

Winni naszych upadków jesteśmy osobiście poprzez to, że zaniedbujemy modlitwę i Słowo. Kiedy zaczynamy żyć tak jakby nie było przeciwnika oraz duchowej wojny to narażamy się na skuteczne ataki z jego strony.

Ewangelia św. Mateusza : 26,36 - 26,46 (por. Marek : 14,32 - 14,42)

36.Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów: Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.

37.I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć.

38.Wtedy mówi do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie ze mną.

39.Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.

40.I wrócił do uczniów, i zastał ich śpiących, i mówił do Piotra: Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną?

41.Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.

42.Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola twoja.

43.I przyszedł znowu, i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone.

44.I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami.

45.Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: Śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.

46.Wstańcie, pójdźmy; oto się zbliża ten, który mnie wyda.

Zwróćmy uwagę, że Jezus modlił się wtedy gdy czekała go najtrudniejsza próba. Mógł przecież położyć się spać (jak uczniowie) aby odpocząć sobie przed męką. Zwróćmy uwagę na to, że modlitwa Jezusa była zażartym bojem. Później przeszedł próbę zwycięsko podczas gdy uczniowie upadli. Zwróćmy uwagę na to, że uczniowie byli pełni dobrych chęci, ale nie chodzili w duchu i ciało wzięło górę nad duchem. Jezus często modlił się podczas swojej służby.

Ewangelia św. Łukasza : 21,34-36

34.Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył

35.Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

36.Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Fragment ten mówi o tym, że mamy wyczekiwać przyjścia Pana z czujnością i nieustannie się modląc. Przy tym nie chodzi tutaj o to, że mamy cały dzień się modlić nic nie robiąc. Jest tu raczej mowa o postawie całej naszej osoby ukierunkowanej na Pana. Myślę, że jest to jasne.

Należy pamiętać również, że w czasach końca będą silniejsze pokusy, silniejsze zwodzenie i z tego względu potrzebna jest większa czujność aby temu nie ulec i w rezultacie nie być odrzuconym przez Pana. Biblia mówi, że diabeł będzie się miotał wiedząc, że czasu ma niewiele, starając się niszczyć wszystko ze zwielokrotnioną siłą, przy czym jego ataki wykierowane są przede wszystkim na Kościół.

Dzieje Apostolskie : 20,28 - 20,31

28.Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.

29.Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody,

30.Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą.

31.Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was.

Biskupi - starsi są szczególnie odpowiedzialni za powierzoną im trzodę. Paweł zwraca się do starszych Efezu zalecając im czujność w celu zapobiegania przenikania diabelskich herezji (nauk przewrotnych) do Kościoła. W tym wszystkim potrzebna jest nieustanna modlitwa za starszych ze strony Kościoła (zbiorowa odpowiedzialność).

1 List do Koryntian : 16,13

Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni.

List do Efezjan : 6,10 - 6,19

10.W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.

11.Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.

12.Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.

13.Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.

14.Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości

15.I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju,

16.A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;

17.Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

18.W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych

19.I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii,

Powyższy fragment chyba najlepiej ze wszystkich oddaje realność walki duchowej i konieczności obrony. Ogólnie można powiedzieć, że sytuacja jest na tyle poważna, że wymaga od chrześcijan nieustannego stania na posterunku w pełnym rynsztunku bojowym. Zwróćmy jeszcze uwagę na konieczność nieustannej modlitwy, inaczej mówiąc kontaktu z naszym Dowódcą, aby być gotowymi w każdej chwili do kontrataku (po to jest zresztą miecz). Inną istotną sprawą jest wzajemne osłanianie się poszczególnych żołnierzy. Można to zobrazować w ten sposób, że oczy każdego członka armii muszą być częścią wspólnego wzroku i jemu służyć. Dwukrotnie jest tutaj użyty zwrot “cała zbroja”. Jeżeli żołnierz nie zadba z jednakową uwagą o wszystkie elementy uzbrojenia to może dojść do sytuacji, że reszta mu nie pomoże się ostać.

1 List Piotra : 5,8 - 5,10

8.Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.

9.Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie.

10.A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie.

Zwróćmy uwagę na to, że diabeł nie siedzi z założonymi rękami i nie czeka na to aby ktoś do niego przyszedł by mu się poddać, lecz sam przejawia ogromną inicjatywę by niszczyć. On nieustannie chodzi wokoło nas czekając na swoją okazję. Zobaczmy jak zachowują się stada np. bawołów w Afryce, jak są nieustannie czujne na ruchy gromady lwów, które chodzą wkoło szukając słabych sztuk do pożarcia. Bawół jest silniejszym zwierzęciem od lwa i lwy boją się atakować całe stado. Dlatego starają się w jakiś sposób oderwać jednostki od stada i wtedy atakują. Piotr celowo użył porównania do zwierząt, aby pokazać nam realność zagrożenia. Uczmy się od zwierząt.

Ważne pojęcia: czujność, nieustanna modlitwa, trzeźwość, trwanie w wierze

2. ABY NIE ZASKOCZYŁ NAS DZIEŃ PAŃSKI

Jezus przyjął nas na służbę i rozliczy nas z jakości naszej pracy. Dlatego też musimy starać się usilnie przypodobać Panu. Pamiętajmy, że przed Bogiem nic się nie może ukryć. Dlatego powinno nas to mobilizować do wytrwałej służby bez symulowania.

Ewangelia św. Mateusza : 24,42

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Ewangelia św. Mateusza : 25,13

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Ewangelia św. Marka : 13,33

Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie.

Ewangelia św. Marka : 13,35

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem.

Ewangelia św. Łukasza : 12,35 - 12,48

35.Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone.

36.Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka.

37.Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy będzie im usługiwał.

38.Czy przyjdzie o drugiej, czy trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni!

39.To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego.

40.I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie.

41.A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich?

42.A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym?

43.Błogosławiony ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.

44.Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

45.Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się,

46.Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi.

47.Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów.

48.Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.

My jesteśmy tymi, którzy znają wolę Pana, dlatego też mamy większą odpowiedzialność przed Panem za to co czynimy. Ten który otrzymał od Pana większą liczbę talentów powinien z tym większą troską podchodzić do nich. Istnieje niebezpieczeństwo zapominania o źródle pochodzenia tych darów i popadania w pychę.

1 List do Tesaloniczan : 5,1 - 5,8

1.A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać.

2.Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.

3.Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.

4.Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył.

5.Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.

6.Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi,

7.Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.

8.My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.

Świadomość tego, że Pan przyjdzie była i jest oczywista dla prawdziwych uczniów Jezusa. Stan świata opisany jest tutaj jako uśpienie i upojenie alkoholowe, można powiedzieć beztroska, zabawa. Świat znajduje się w nocy, a w nocy nie można niczego dostrzec. Nasza postawa ma być całkowitym kontrastem postawy świata. Jest ona opisana przez czuwanie (przeciwieństwo snu), oraz trzeźwość, która innymi słowy oznacza trzeźwość w ocenianiu otaczającej nas rzeczywistości. My chodzimy w dniu i mamy możliwość rozpoznawania znaków nadchodzącego końca.

2 List do Tymoteusza : 4,2 - 4,5

2.Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.

3.Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,

4.I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.

5.Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.

Znowu kontrast między tymi, którzy żyją w złudzeniach, a uczniami Jezusa. Niestety nawet najpiękniejsza bajka jest tylko bajką, która w jakiś sposób idealizuje rzeczywistość. Diabeł potrafi skutecznie zaślepić umysły ludzi, po to by żyli bajkami, zamiast prawdą objawioną w Słowie.

2 List Piotra : 3,1-4

1.List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypomnienie utrzymać w czujności prawe umysły wasze,

2.Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, i na przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez apostołów waszych.

3.Wiedzcie przede wszystkim to, że w czasach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości

4.I mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.

Fragment ten pokazuje, że uczniowie Pana potrzebują przypominania o konieczności bycia czujnym. Skoro tak jest, to nie powinniśmy myśleć, że wiemy już wszystko raz na zawsze. Niestety potrzebna jest nieustanna zapobiegliwość w tym względzie.

Objawienie : 3,1 - 3,4

1.A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.

2.Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem.

3.Pamiętaj więc czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę.

4.Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni.

Jest to niezwykle ważny fragment. Zwróćmy uwagę na kilka spraw:

a. Jest adresowany do Kościoła (ludzie wierzący).

b. Jego członkowie zostali nauczeni, słyszeli prawdę, znają więc wolę Pana.

c. Ludzie ci w wyniku nieznanych bliżej wydarzeń zaczęli żyć w złudzeniach. Na zewnątrz mają szyld “Kościół Pana” ale za tym nagłówkiem nic się nie kryje. Zboczyli z drogi Pana.

d. Może myślą, że Bóg wszystkiego nie widzi, podczas gdy jest odwrotnie i wszystko jest obnażone przed jego wzrokiem.

Mogą istnieć kościoły, które mają wspaniałą oprawę np. wspaniałą muzykę, jakąś liturgię a być w oczach Boga martwą tkanką. Wszystko co staje się religią ze swoimi obrzędami przestaje mieć wartość dla Pana.

Każdy z fragmentów przedstawiony w tym punkcie rzuca inne światło na rozważany tutaj rodzaj czujności. Dla przypomnienia:

a. Pan przyjdzie i będzie sądził świat. Rozliczy również nas.

b. Kontrast między światem a chrześcijanami (złudzenia, baśnie w przeciwieństwie do życia w prawdzie, trzeźwości).

c. Potrzeba uwagi, by nie stać się zwietrzałą solą w oczach Pana -> troska o Kościół, badanie własnej postawy.

3. ABY SŁYSZEĆ GŁOS PANA

List do Kolosan : 4,2

W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem,

Modlitwa jest bojem pod każdym względem. Z jednej strony wymaga czujności na to co czyni nasz przeciwnik, natomiast z drugiej strony na głos Pana. Powinniśmy nieustannie poszukiwać woli Pana w naszym życiu. Odpowiedni “trening” w modlitwie sprawia, że potrafimy precyzyjnie rozpoznawać to co Pana do nas mówi.

4. ABY WIDZIEĆ POTRZEBY BRACI W WIERZE

List do Efezjan : 6,18

W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych

List do Hebrajczyków : 13,17

Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.

Jak już to zostało wcześniej poruszone, potrzebna jest nieustanna troska o potrzeby i problemy braci w wierze. Wojna w której bierzemy udział, jest wojną nas wszystkich (1Piotra. 5,9) i w rezultacie troska o braci jest pośrednio w interesie nas samych. Zwróćmy uwagę na to, że kościół opiera się na porządku, który został ustanowiony przez Boga (posłuszeństwo). Na starszych leży obowiązek czuwania nad członkami Kościoła.