KILKA ISTOTNYCH SPRAW

Jest kilka bardzo istotnych rzeczy, o których musimy pamiętać, aby łatwiej nam było zachować radość w życiu.

1. Słowo Boże jest fundamentem. Jezus Chrystus jest fundamentem. Z założenia fundament jest czymś stabilnym, niezmiennym. Taki właśnie jest Jezus, który jest jednocześnie Słowem Bożym.

1 List do Koryntian : 3,10 - 3,11 BB

10.Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zas niechaj baczy, jak na nim buduje.

11.Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.

Ewangelia św. Mateusza : 7,24 - 7,27 BB

24.Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce (gr. petra - masyw skalny, opoka).

25.I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.

26.A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

27.I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

Ewangelia św. Łukasza : 6,47 - 6,49 BB

47.Pokażę wam do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je.

48.Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany.

49.Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny.

Zwróćmy uwagę, że wykonywanie Słowa jest jednoznaczne z głębokim wkopaniem się w skałę.

List do Rzymian : 9,33 BB

Jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę zgorszenia, A kto w Niego uwierzy, Nie będzie zawstydzony.

1 List do Koryntian : 10,4 BB

I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.

2. Słowo Boże jest niezmienne. Bóg nie zmienia tego co powiedział. Obietnice zawarte w Biblii są niezmienne.

List do Rzymian : 9,6 BB

Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem;

4 Księga Mojżeszowa : 23,16 - 23,20 BB

16.Pan raczył się spotkać z Bileamem, włożył słowo w jego usta i rzekł: Wróć do Balaka i powiedz tak!

17.A gdy przyszedł do niego, stał oto jeszcze przy swoim całopaleniu, a z nim książęta moabscy. I rzekł do niego Balak: Co powiedział Pan?

18.I wygłosił swoją wyrocznię, mówiąc: Powstań, Balaku, i słuchaj, Nakłoń ku mnie swoich uszu, synu Syppora!

19.Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia?

20.Oto nakazano mi błogosławić, On pobłogosławił, ja tego nie odmienię.

3. Bóg wie co się dzieje z nami. Nie jest ślepym bożkiem, lecz Panem, który nieustannie ma wgląd we wszystko.

Przypowieści Salomona : 15,3 BB

Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych.

Księga Zachariasza : 4,10 BB

Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te siedem lamp - to oczy Pana; one to przepatrują całą ziemię.

Księga Psalmów : 119,168 BB

Strzegę nakazów twoich i świadectw twoich, Bo wszystkie drogi moje są jawne przed Tobą.

Przypowieści Salomona : 5,21 BB

Gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i On zważa na wszystkie jego ścieżki.

2 List do Koryntian : 5,11 BB

Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi; a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne.

4. Bóg jest miłością.

1 List Jana : 4,8 BB

Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

5. Bóg troszczy się o sprawiedliwego, a ponieważ jest wszechmogący więc ma moc dać mu to czego potrzebuje.

Ewangelia św. Mateusza : 6,7 - 6,8 BB

7.A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.

8.Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.

Księga Przysłów : 22,11 - 22,12 RO

11.Kto kocha czystość serca i mówi życzliwie, ten stanie się przyjacielem samego króla.

12.Oczy Pana strzegą roztropnych, lecz obracają w niwecz gadaninę bezbożnych.

1 List Piotra : 3,11 - 3,12 BB

11.Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego.

12.Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwego, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło.

 

 

Ewangelia św. Mateusza : 6,24 - 6,34 BB

24.Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

25.Dlatego powiadam wam : Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś większym niż pokarm, a ciało niż odzienie?

26.Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?

27.A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?

28.A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą.

29.A powiadam wam : Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.

30.Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?

31.Nie troszczcie się więc i nie mówcie : Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo : Czym się będziemy przyodziewać?

32.Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

33.Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

34.Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć am dzień swego utrapienia.

Zwróćmy uwagę, że troska i zabieganie (w negatywnym sensie) jest grzechem, ponieważ wypływa z braku zaufania Bogu. Ktoś, kto nie ufa Bogu podważa jednocześnie bądź jego miłość bądź wszechmoc bądź prawdomówność.

6. Bóg karze synów dla ich dobra. Biorąc pod uwagę to co jest powiedziane wyżej rodzi się pytanie: Skąd więc przeciwności, które nas spotykają? Wyjaśnienia mogą być różne. Bóg chce nas czegoś nauczyć. Bóg chce nas (ludzi ciągle niedojrzałych) uchronić przed pychą a w rezultacie przed upadkiem. Zobaczmy, że Jezus swoich uczniów prowadził podobnie. Była służba np. (Jan. 6,1-21) przy rozdzielaniu chleba. Wiązało się to z byciem osobą publiczną. Uczniowie stali się znani. Kiedy mogła im zagrażać pycha, Jezus kazał przeprawić się na drugi brzeg, gdzie nikt ich nie znał (przecięcie sławy), a jednocześnie wystawił ich wiarę na próbę (burza na jeziorze).

2 List do Koryntian : 12,7 - 12,9 BB

7.Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił.

8.W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby on odstąpił ode mnie.

9.Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.

Bóg chce, abyśmy w służbie opierali się na nim, a nie na naszych zdolnościach. Jest to dla naszego dobra, ponieważ nasze zdolności są ograniczone, co może wywoływać w nas strach przed podejmowaniem nowych zadań. Kiedy nauczymy się opierać się na Bogu, wówczas strach ten zniknie. Przy tym sami doświadczymy więcej.

List do Hebrajczyków : 12,6 - 12,7 BB

6.Bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje.

7.Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał?

Objawienie : 3,19 BB

Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się.

7. Bóg patrzy z innej perspektywy. My patrzymy jak dzieci, które gdy widzą coś interesującego, to chcą to posiąść za wszelką cenę. Bóg, który widzi całą przyszłość wie jednak co dla nas jest najlepsze, dlatego nie powinniśmy się zamartwiać, gdy coś się nam nie udaje.

Księga Izajasza : 55,8 - 55,9 BB

8.Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan,

9.Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.

8. Bóg może rozwiązać nasze problemy natychmiast. Zobaczmy, że Jezus widział, że uczniom jest ciężko podczas wiosłowania, mimo, że odpłynęli na odległóść około 5 km od brzegu. W pewnym momencie gdy Jezus przyszedł do łodzi, to znalazła się ona natychmiast przy brzegu do którego zdążali. Jezus przychodzi z pokojem.

Ewangelia św. Marka : 6,45 - 6,52 BB

45.I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsaidy, podczas gdy On sam odprawiał lud.

46.A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić.

47.A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a On sam był na lądzie.

48.A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu, i chciał ich wyminąć.

49.Ale oni, ujrzawszy go, chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa, i krzyknęli,

50.Bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A On zaraz przemówił do nich tymi słowy: Ufajcie, Jam jest, nie bójcie się.

51.I wszedł do nich do łodzi, i wiatr ustał; a oni byli wstrząśnięci do głębi.

52.Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe.

Ewangelia św. Jana : 6,16 - 6,21 BB

16.A gdy nastał wieczór, uczniowie jego zeszli nad morze

17.I wsiedli w łódź, i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł.

18.Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru.

19.Gdy więc przepłynęli około dwudziestu pięciu do trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi, i strach ich ogarnął.

20.A On odezwał się do nich: Ja jestem, nie bójcie się!

21.Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli.