SIEDEM KOŚCIOŁÓW APOKALIPSY

Jezus zwraca się do siedmiu kościołów, które mogą stanowić dla nas jako wspólnoty swego rodzaju probierz. Drugi i trzeci rozdział Objawienia dlatego jest taki cenny, ponieważ pokazuje różne postawy kościołów wobec Boga i świata oraz spojrzenie Jezusa na każdą z tych postaw. Jako wspólnota możemy sporo się nauczyć analizując poszczególne sytuacje. Musimy sprawdzać, którym kościołem my jesteśmy. Grupę siedmiu kościołów możemy podzielić na trzy grupy: (1) kościoły martwe, (2) kościoły żywe ale z pewnymi problemami, (3) kościoły żywe,

Przeanalizujmy kolejno poszczególne grupy.

1. GRUPA KOŚCIOŁÓW MARTWYCH

Objawienie : 3,1 - 3,6

1.A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.

2.Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem.

3.Pamiętaj więc czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę.

4.Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni.

5.Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.

6.Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Objawienie : 3,14 - 3,22

14.A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

15.Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!

16. A tak, żeś letni, nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich.

17.Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły,

18.Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzmocnił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał.

19.Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się.

20.Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

21.Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

22.Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Problemem każdego z obu prezentowanych kościołów jest fałszywy obraz samego siebie. Kościół w Sardes obnosi się z imieniem, że żyje, a w rzeczywistości jest martwy (prawdopodobnie sam siebie uważa za żywy). Przyczyną takiego stanu prawdopodobnie jest brak czujności (Jezus sugeruje to dwukrotnie). W przeszłości kościół ten był żywy (słowa: utwierdź, co jeszcze pozostało "z dawnej świetności"). Zwróćmy uwagę, że nawet w martwym kościele mogą się znaleźć żywe jednostki.

Problem kościoła w Laodycei jest podobny co do stanu, choć różni się przyczyną. Tutaj przyczyną jest samozadowolenie. Ludzie z tego kościoła uznali, że niczego nie potrzebują (nie patrzenie na siebie w Bożej perspektywie). Niechęć uczenia się doprowadziła ich do ślepoty duchowej. Zwróćmy uwagę na miłość Jezusa nawet do kościoła martwego (3,19). Jedynym sposobem, by nie być nagim w oczach Boga, jest noszenie Jego białych szat. Bóg czuje wstręt do letniości!

Wskazówki dla nas: Musimy zachowywać czujność do granic absurdu, oraz nie dopuścić pychy do głosu (nie wolno nam mieć poczucia wyższości nad innymi). Próbnikiem dla nas nie mogą być inne wspólnoty chrześcijańskie. Można tego uniknąć jedynie przez regularną konfrontację naszych postaw ze Słowem Bożym.

2.GRUPA KOŚCIOŁÓW ŻYWYCH, ALE Z NIEBEZPIECZNYMI WYPACZENIAMI.

Objawienie : 2,1 - 2,7

1.Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:

2.Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

3.Masz też wytrwałość i cierpliwość dla imienia mego, a nie ustałeś.

4.Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.

5.Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie, i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz.

6.Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.

7.Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.

Objawienie : 2,12 - 2,17

12.A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny.

13.Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie.

14.Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.

15.Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki nikolaitów.

16.Upamiętaj się więc: a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich.

17.Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.

Objawienie : 2,18 - 2,29

18.A do anioła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu.

19.Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych.

20.Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.

21.I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim.

22.Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich.

23.A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

24.Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie nakładam na was innego ciężaru;

25.Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

26.Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,

27.I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

28.Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.

29.Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Przedstawionym kościołom Jezus daje świadectwo, że trwają przy Nim, a nawet że jest pewien rozwój (Tiatyra). Wskazuje jednak na pewne problemy. Zwróćmy uwagę na postawę Jezusa wobec sytuacji tych trzech kościołów. Nie jest ona taka: "Co prawda są u was pewne braki, ale ponieważ jest tyle dobrych rzeczy więc przymkniemy na tamte oko". Jezus jest perfekcjonistą: "Nawet jeżeli masz dobre rzeczy, a nie upamiętasz się w tych, które są niedobre, to i tak nie minie cię rozprawa ze mną".

Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest w Efezie, gdzie zabrakło pierwszej miłości, pokazany wręcz jako upadek z wyżyn. Niebezpieczeństwo jest poważne dlatego, że wspomniany problem dotyczy cełego kościoła. Zwróćmy uwagę, że Jezus grozi usunięciem całego kościoła sprzed Jego oblicza.

W Pergamie i Tiatyrze powaga sytuacji związana jest z przyzwoleniem na przebywanie w kościele nieodpowiednich ludzi, a nawet pozwolenie im na nauczanie i zwodzenie innych (rozszerzanie się gangreny). Jezus w obu tych przypadkach grozi ukaraniem tym, którzy czynią zło, inaczej niż w Efezie, gdzie problem dotyczy wszystkich. Jednak ma za złe całemu kościołowi to, że godzą się na działalność tamtych u siebie. Problemami tymi są: Zwodnicze nauczanie kobiety mającej ducha Izebel (Tiatyra), żony Achaba, oraz trzymanie ludzi trzymających się nauki Balaama (Pergamon).

Wskazówki dla nas: Bezwzględna konieczność konfrontacji postawy moralnej nauczających oraz treści nauczania ze Słowem Bożym! Kontrola postawy moralnej każdego członka wspólnoty (ze względu na możliwość przerzutów)! Takie ostrzeżenia mogą niektórym z nas wydać się nieco przesadzone, ale gdy wspólnota się rozrośnie liczebnie, to może to zacząć stanowić problem. Ludzie spoza wspólnoty będą kontaktować się z różnymi osobami ze wspólnoty (nie tylko odpowiedzialnymi), a negatywne postawy odbiją się na opinii całości wspólnoty, a musimy pamiętać, że diabeł nie cofnie się przed niczym i wykorzysta każdą słabość, by nas skompromitować.

3.GRUPA KOŚCIOŁÓW ŻYWYCH

Objawienie : 2,8 - 2,11

8.A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył;

9.Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

10.Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.

11.Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.

Objawienie : 3,7 - 3,13

7.A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.

8.Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

9.Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

10.Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowałem cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

11.Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

12.Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

13.Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Kościół w Smyrnie w pewnym sensie jest przeciwieństwem kościoła w Laodycei. Ubogi w oczach świata, ale bogaty w oczach Pana. Zwróćmy uwagę, że jest to kościół prześladowany. Z jednej strony prześladowania budują jego wiarę, a z drugiej są nieuchronną konsekwencją trwania przy Panu.

Kościół w Filadelfii jest mały (mała moc) ale jest wierny. Przyczyną dobrej kondycji kościoła jest zachowywanie Słowa Pana oraz trwanie przy Panu bez względu na okoliczności. Zwróćmy uwagę, że oba kościoły są prześladowane przez ludzi pozornie pobożnych (Żydów, którzy nimi w rzeczywistości nie są). Jedna rzecz zasługuje na szczególną uwagę: Pomimo dobrej sytuacji Jezus nie pozwala spocząć na laurach (zachęta do walki o utrzymanie zajmowanych pozycji, pod groźbą utraty nagrody - wieńca).

Wskazówki dla nas: Nawet kiedy według naszego poznania będzie dobrze, to i tak musimy mieć czujność. Diabeł może nawet okresowo zaniechać frontalnych ataków na nas, po to by uśpić naszą czujność, by móc później znienacka zaatakować (pamiętajmy, że w tej walce nie ma ani przez moment zawieszenia broni, nie mówiąc już o pokoju).

PODSUMOWANIE:

  1. Mocne trwanie przy Słowie Bożym.
  2. Posłuszeństwo wobec Pana.
  3. Bezwzględne zachowywanie czujności
  4. Nieustanna praca nas naszą wspólnotą (indywidualna analiza postaw każdego z nas i wspólnoty jako całości)

PAMIĘTAJCIE W TEJ WALCE NIE MA ŻARTÓW !